Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138517

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące działalności kontrolnej WITD w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;
 • Sporządza plany kontroli, sprawozdania i zestawienia roczne z przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego kontroli ciśnieniowych urządzeń transportowych;
 • Współpracuje z organami nadzoru rynku w zakresie nadzoru nad wykorzystywaniem ciśnieniowych urządzeń transportowych w transporcie drogowym oraz monitoruje pracę Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego;
 • Sporządza i analizuje zestawienia zawierające dane z kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, dokonywane przez inspektorów Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego;
 • Współpracuje z Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego w zakresie realizacji wspólnych działań z innymi organami kontrolnymi dotyczącymi działalności kontrolnej Inspekcji;
 • Sporządza projekty odpowiedzi na zapytania Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego oraz przedsiębiorców i innych podmiotów w zakresie transportu drogowego oraz przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych lub transportu drogowego;
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o transporcie drogowym, ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, prawa wspólnotowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - umowa ADR, ustawy Prawo o ruchu drogowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość aplikacji MS Word, Excel, Power Point na poziomie zaawansowanym;
 • Kompetencje: umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, kreatywność;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego lub inny kurs uwzględniający zagadnienia przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i umowy ADR;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.