Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138003

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Opracowuje, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi KGP oraz jednostkami organizacyjnymi Policji dokumentację techniczną wymaganą do uruchomienia procedury zakupu sprzętu i materiałów uzbrojenia oraz wyposażenia specjalnego
 • Opracowuje wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu i materiałów uzbrojenia oraz wyposażenia specjalnego i przygotowuje projekty umów z tego zakresu
 • Sporządza niezbędną dokumentację i realizuje zamówienia poniżej wartości progowej na usługi oraz zakup sprzętu uzbrojenia dla służb Policji
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu, materiałów uzbrojenia
 • Monitoruje realizację zawartych umów na dostawy sprzętu i materiałów uzbrojenia oraz dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów księgowych wg właściwości
 • Analizuje stany posiadania sprzętu i materiałów uzbrojenia w jednostkach organizacyjnych Policji
 • Uczestniczy w zaopatrzeniu materiałowym jednostek Policji działających poza granicami kraju
 • Współuczestniczy w prowadzeniu ewidencji magazynowej sprzętu i materiałów uzbrojenia nabywanego w ramach zakupów centralnych oraz sporządzaniu dokumentacji wymaganej do przekazania tego asortymentu jednostkom Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w obszarze gospodarki materiałowo-technicznej

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
 • Umiejętność: stosowania procedur w zamówieniach publicznych, działania w sytuacjach stresowych
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kreatywność