Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138437

Warunki pracy

Budynek przy al. Jana Chrystiana Szucha 2/4:


Do budynku przy al. Szucha 2/4 w Warszawie można dostać się drzwiami z poziomu chodnika, które znajdują się po prawej stronie przejazdu bramowego prowadzącego na dziedziniec wewnętrzny. Możliwy jest przejazd osoby na wózku inwalidzkim. W hallu głównym znajdują się schody wewnętrzne, lecz zainstalowano podnośniki umożliwiające pokonanie tej bariery architektonicznej osobom z niepełnosprawnością lub z potrzebą skorzystania z tego usprawnienia. Na parterze budynku, w pobliżu wejścia, znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy, w których zainstalowano przyciski z alfabetem Braillea oraz kontrastowe wyświetlacze z numerami pięter, a także komunikaty głosowe. W budynku zastosowano kontrastowy system oznakowania drzwi i narożników, a wszystkie drzwi posiadają napisy w alfabecie Braillea.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • wystąpienia publiczne,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Realizuje działania związane z wykonywaniem przez Ministra SWiA nadzoru nad Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (dalej: COPE MSWiA), w szczególności bierze udział w sprawowaniu nadzoru w odniesieniu do Programu "Sprawy wewnętrzne" Funduszy Norweskich, a także Funduszy Europejskich na Migrację, Granicę i Bezpieczeństwo (dalej: FEMGiB). Uczestniczy w weryfikowaniu przedkładanych przez COPE MSWiA dokumentów sprawozdawczych, przygotowuje cykliczne analizy na temat działalności COPE MSWiA. Analizuje przesłane przez COPE MSWiA dokumenty związane z kontrolą zarządczą i koordynuje ich dalszy przepływ.
 • Uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji dokumentów systemowych - procedur - związanych z zapewnieniem właściwej kontroli wykonania, czyli weryfikacji stopnia osiągania wskaźników przez ostatecznych odbiorców wsparcia (dalej: oow, czyli Państwowa Straż Pożarna, , Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa) w ramach Programu MSWiA z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO).
 • Uczestniczy w opracowaniu harmonogramu kontroli projektów realizowanych przez oow i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - według ustalonych procedur i przy wykorzystaniu dostępnych systemów teleinformatycznych, w tym Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST 2021 i systemu Arachne.
 • Wykonuje bieżące zadania związane z monitoringiem w oow lub COPE MSWiA, w tym uczestniczy w pracach zespołów monitorujących/kontrolujących.
 • Monitoruje sposób wdrożenia zaleceń pokontrolnych, wydanych w celu wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz wprowadza do systemu teleinformatycznego CST 2021 niezbędne informacje związane z wykonywanymi zadaniami.
 • Realizuje w zakresie właściwości Ministra zadania dotyczące udziału w pracach Komitetu Monitorującego do spraw planu rozwojowego (Komitet Monitorujący KPO) i Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej, w szczególności przygotowuje stosowne materiały lub uczestniczy w spotkaniach na zewnątrz.
 • Wykonuje bieżące zadania mające na celu zapewnienie współpracy w zakresie audytów i kontroli w ramach FEMGiB.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze projektów europejskich lub w obszarze kontroli i nadzoru
 • Wiedza w obszarze: Funkcjonowanie administracji publicznej; Kontrola i audyt; Kontrola zarządcza; Fundusze europejskie; Zarządzanie procesowe;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego oraz umiejętność wystąpień publicznych
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze pracy w administracji publicznej