Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138283

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury), krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), pracą w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Opracowuje programy spotkań i wizyt krajowych Prezesa RM
 • Przygotowuje i organizuje spotkania i wydarzenia z udziałem Prezesa RM oraz członków rządu i kierownictwa KPRM oraz uczestniczy w wizytach przygotowawczych
 • Współpracuje przy realizacji zadań związanych z organizacją lotów krajowych Prezesa RM (HEAD)
 • Przygotowuje i opracowuje materiały informacyjne i notatki dotyczące spotkań i wizyt Prezesa RM
 • Współpracuje przy organizacji spotkań i wizyt z komórkami organizacyjnymi KPRM, innymi Wydziałami CIR oraz służbami zaangażowanymi w organizację imprez (m.in. administracja rządowa i samorządowa, SOP, MON, Policja)
 • Przygotowuje projekty pism dotyczące zaproszeń Prezesa RM oraz zaproszeń od Prezesa RM
 • Prowadzi korespondencję Prezesa RM w sprawach dotyczących konkursów, licytacji, akcji charytatywnych (nagrody i upominki) oraz udziału reprezentanta Prezesa RM podczas uroczystości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej lub organizacji wydarzeń medialnych
 • Wiedza z zakresu: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie; zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej (znajomość organów administracji rządowej i samorządowej); zagadnień związanych z protokołem dyplomatycznym
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, , ,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą PL: TAJNE bądź zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub innego języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • Przeszkolenie w zakresie: protokołu dyplomatycznego, public relations, komunikacji społecznej
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych