Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138296

Warunki pracy


 • Zagrorzenie korupcją;
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
 • Praca przy komputerze powyżej 4h dziennie;
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Wspiera działania na rzecz realizacji projektów infrastrukturalnych przeznaczonych do realizacji z wykorzystaniem zwrotnych i bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej (UE) oraz innych źródeł finansowania, w tym zwłaszcza inwestycji B3.4.1 Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast w ramach KPO;
 • Prowadzi analizy na potrzeby ww. inwestycji B3.4.1, a w szczególności identyfikuje zagrożenia, gromadzi dane i je analizuje oraz wykorzystuje do tworzenia raportów, zestawień i wizualizacji;
 • Monitoruje wdrażanie Programu InvestEU w Polsce w tym kontaktuje się z krajowymi i europejskimi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu oraz z potencjalnymi beneficjentami;
 • Sporządza raporty dla Programu InvestEU oraz przygotowuje materiał informacyjne, w tym do publikacji na stronie internetowej;
 • Wspiera projekty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w zakresie obsługi zewnętrznego wsparcia doradczego do projektów PPP oraz bierze udział w procesie wyboru projektów PPP przy jednoczesnym stałym kontakcie z promotorami objętymi wsparciem doradczym;
 • Kompleksowo organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/międzynarodowe, w tym tworzy harmonogramy, zapewnia obsługę logistyczną, przygotowuje materiały merytoryczne oraz prowadzi lub bierze udział w spotkaniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • Wiedza z wdrażania funduszy unijnych z zakresu Polityki Spójności oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności;
 • Umiejętność obsługi programu MS Office Excel;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne;
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe