Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138318

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dzienniepermanentna obsługa
 • klientów zewnętrznych (spoza administracji)

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).


        Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


        Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania w zakresie prowadzenia spraw związanych z tłumaczeniami pisemnymi na potrzeby Urzędu.
 • Wykonuje zadania w ramach procesu udostępniania informacji publicznej, w celu realizacji przez Urząd obowiązków określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 • Wykonuje zadania w ramach procesu udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące Urzędu i pracowników Urzędu, prowadzi rejestry skarg i wniosków oraz przygotowuje okresowe sprawozdania w tym zakresie, w celu wykonywania przez Urząd zadań określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz obowiązków nałożonych przez Ministerstwo Infrastruktury.
 • Bierze udział w przygotowaniu dla ministra właściwego ds. transportu rocznego sprawozdania z działalności ULC, w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 21 ust. 3 ustawy – Prawo lotnicze
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z prenumeratą wydawnictw organizacji lotniczych oraz zakupem niezbędnych dla potrzeb Urzędu wydawnictw książkowych, przepisów i opracowań.
 • Bierze udział w realizacji zadań dotyczących opracowywania informatorów dla klientów i pracowników Urzędu (Vademecum) wraz z ich okresową aktualizacją oraz przeprowadza badania satysfakcji klientów zewnętrznych i przygotowuje analizy wyników, pozwalających na ocenę funkcjonowania Urzędu w zakresie kryteriów wskazanych w badaniu.
 • Wykonuje zadania związane z opisem procedur realizowanych w Urzędzie i ich publikacją w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców (portalu Biznes.gov.pl) oraz monitoruje aktualności opublikowanych procedur w celu ułatwienia przedsiębiorcom rozpoczynania i kończenia działalności gospodarczej.
 • Udziela wsparcia zastępcy dyrektora w prowadzeniu działań związanych z audytami EASA w Urzędzie oraz bierze udział w opracowaniu i monitorowaniu wykonania planu strategicznego ULC.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Dobra znajomość ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (w zakresie problematyki rozpatrywania skarg i wniosków).
 • Dobra znajomość rozporządzenia Rady Ministrów ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Znajomość ustawy – Prawo lotnicze.
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Sprawne posługiwanie się pakietem MS Office (Word, Excel).
 • Umiejętność redakcji tekstów.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe