Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138253

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Współdziała w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty decyzji administracyjnych i postanowień oraz projekty wezwań i innych pism sporządzanych w toku postępowania administracyjnego.
 • Interpretuje przepisy prawne w sprawach zleconych przez przełożonego.
 • Opiniuje projekty aktów wewnętrznych.
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym inne sprawy zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie opracowywania decyzji administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość: ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy - Prawo o miarach i ustawy o tachografach oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw; ustawy - Kodeks cywilny; ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów, pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe