Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138263

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • krajowe wyjazdy służbowe polegające na udziale w spotkaniach projektowych organizowanych w jednostkach terenowych KAS.

Zakres zadań

 • Przygotowuje oraz aktualizuje harmonogramy rzeczowo - finansowe w celu rozliczenia wydatków projektowych w ramach prowadzonych przez departament projektów i inicjatyw biznesowych
 • Monitoruje wykonanie budżetu w zakresie środków przeznaczonych na realizację projektów realizowanych merytorycznie przez departament, finansowanych/ dofinansowanych ze środków UE lub innych zagranicznych środków pomocowych niepodlegających zwrotowi, w tym środków pozabudżetowych, przygotowuje wnioski o zmiany w planie finansowym
 • Prowadzi repozytorium dokumentacji projektowej w zakresie projektów realizowanych merytorycznie przez wydział
 • Monitoruje wykonanie budżetu, w tym przygotowuje wnioski o zmianę w planie finansowym w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z planu rzeczowo finansowego Ministerstwa Finansów oraz zadań centralnych, delegowanych do jednostek organizacyjnych KAS, które są nadzorowane przez Departament Ceł (DC
 • Zbiera dane finansowe z jednostek podległych KAS z realizacji zadań centralnych pozostających we właściwości merytorycznej DC zleconych tym jednostkom
 • Opracowuje i wdraża procedury związane z finansowaniem, rozliczaniem oraz refundacją wydatków ponoszonych w ramach projektów z obszaru cła

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w zakresie wdrażania projektów UE
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office (MS Word, Excel i MS Project) na poziomie zaawansowanym
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse i rachunkowość lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok przy realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków europejskich lub innych środków pomocowych
 • Przeszkolenie w zakresie budżetowania projektów oraz zarządzania projektami
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami, np. PRINCE2
 • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności