Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138136

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


Nabór na zastępstwo!

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z przejmowaniem przez Ministerstwo w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, w tym sprawy dotyczące najmu lub użyczenia powierzchni w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Ministerstwa;
 • Kontroluje oraz sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty zakupów dotyczących właściwości Wydziału; sporządza opisy merytoryczne faktur i rozlicza je; zgłasza zapotrzebowanie na środki do Wydziału Księgowości;
 • Wspiera prowadzenie elektronicznej ewidencji, w tym wprowadza do systemu kadrowo-płacowego Quorum - moduł środki trwałe dane dotyczące: przyjmowania zakupionych składników majątkowych na stan Ministerstwa (rejestruje i znakuje); zmiany położenia składników na podstawie wniosków o przesunięcie/wydanie/zdanie sprzętu, w tym informatycznego, będącego w wyposażeniu pracowników; rozliczania pracowników z powierzonego mienia jednostki (wystawia dokument powierzenia mienia i dokument zwrotu mienia);
 • Współuczestniczy w administrowaniu kosztów bieżącego zarządu nieruchomości;
 • Uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie właściwości Wydziału;
 • Przygotowuje plan zakupów i zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału na dany rok; monitoruje wykonanie planu zakupów w trakcie roku;
 • Przygotowuje odpowiedzi w zakresie Wydziału dotyczące wniosków o udostępnienie informacji publicznej, interpelacji, zapytań poselskich, różnych zestawień;
 • Uczestniczy w opracowywaniu procedur regulujących sprawy wewnętrzne oraz opiniuje projekty dokumentów i aktów prawnych w odniesieniu do zadań realizowanych przez Biuro.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Ogólna wiedza na temat urzędu oraz funkcjonowania administracji publicznej i służby cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz gospodarowania majątkiem
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe