Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138024

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Bierze udział w monitorowaniu oraz opracowywaniu regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem sektora dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej
 • Bierze udział w realizacji zadań wynikających z ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii
 • Bierze udział w opracowaniu stanowisk i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i organizacji sektora elektroenergetycznego oraz ciepłowniczego, udzielaniu informacji i wyjaśnień w zakresie działania sektora energii oraz dotyczących regulacji prawnych w zakresie ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych
 • Bierze udział w przygotowywaniu stanowisk w procesie prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego
 • Bierze udział w opracowywaniu regulacji prawnych z zakresu działania wydziału, w tym rozporządzeń wykonawczych do ustaw regulujących funkcjonowanie sektora energetycznego, a także uczestniczy w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacjach społecznych opracowywanych projektów
 • Uczestniczy w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w obszarze zadań związanych z zakresem działania Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze energetyki, albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem operatów systemu elektroenergetycznego
 • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii i procedur legislacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej umożliwiającej uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET lub poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, SECRET UE i NATO SECRET
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe