Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138086

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Opiniuje lub uzgadnia wnioski dotyczące projektów dokumentów planistycznych gmin i województw (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy) w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będących we właściwości Ministra
 • Rozpatruje sprawy związane z gospodarką nieruchomościami położonymi w granicach terenów górniczych w zakresie właściwości Ministra
 • Współpracuje z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie opiniowania spraw związanych z posadowieniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, a także układania i utrzymywania podmorskich kabli i rurociągów na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Współpracuje z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie opiniowania spraw związanych z wyrażaniem zgody na sprzedaż nieruchomości cudzoziemcom, w zakresie właściwości Departamentu
 • Przygotowuje wkłady do odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz dla mediów z zakresu działań zespołu
 • Współpracuje z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie informacji o udokumentowanych złożach kopalin i wód podziemnych
 • Opracowuje projekty dokumentów związanych z ochroną złóż przed niewłaściwym zagospodarowaniem terenu w obrębie ich udokumentowanych granic

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku geologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze geologii albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw (w zakresie udokumentowanych złóż kopalin): prawo geologiczne i górnicze, kodeks postępowania administracyjnego, o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, prawo przedsiębiorców
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe