Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138036

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.     Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.     Zagrożenie korupcją.


3.     Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Planuje kierunki polskiej dwustronnej współpracy rozwojowej na rzecz krajów będących we właściwości wydziału poprzez opracowanie wkładów do dokumentów programowych, prowadzenie konsultacji z partnerami zewnętrznymi, współpracę z polskimi placówkami zagranicznymi w zakresie monitorowania i analizy problematyki współpracy rozwojowej oraz koordynacji działań pomocowych podejmowanych w danym kraju, analizę ekspertyz i innych dokumentów.
 • Pełni nadzór merytoryczny nad przygotowaniem dokumentów koncepcyjnych i materiałów tezowo-informacyjnych dotyczących polskiego zaangażowania w dwustronną współpracę rozwojową na rzecz krajów będących we właściwości wydziału. Opiniuje dokumenty rządowe pod względem ich spójności z celami i priorytetami współpracy rozwojowej, określonymi w dokumentach programowych.
 • Zapewnia nadzór merytoryczny nad zadaniami zlecanymi Fundacji Solidarności Międzynarodowej poprzez: koordynację zakresu zlecanych zadań i procesu uruchamiania środków finansowych, weryfikację pod względem merytorycznym sprawozdania wykonania umowy dotacji, udział w konsultacjach i procedurach konkursowych, inicjowanie współpracy z innymi donatorami.
 • Monitoruje realizację współpracy rozwojowej na rzecz krajów będących we właściwości wydziału, w celu zapewnienia odpowiedniego wdrażania programu współpracy rozwojowej poprzez kontakt z instytucjami bezpośrednio wdrażającymi projekty i/lub monitoring działań projektowych przeprowadzony w miejscu realizacji projektu.
 • Tworzy i przeprowadza procedury przyznawania środków na projekty rozwojowe realizowane przez podmioty zewnętrzne i polskie placówki zagraniczne, w tym opracowuje dokumentację konkursową, organizuje nabór i opiniuje oferty projektowe, nadzoruje realizację projektów rozwojowych na rzecz krajów będących we właściwości wydziału poprzez prowadzenie dokumentacji projektowej, utrzymywanie kontaktów, wymianę korespondencji z partnerami zewnętrznymi i polskimi placówkami zagranicznymi, weryfikowanie pod względem merytorycznym sprawozdań z realizacji projektów.
 • Inicjuje i koordynuje działania urzędów administracji publicznej z zakresu współpracy rozwojowej na rzecz krajów będących we właściwości wydziału oraz nadzoruje realizację projektów rozwojowych, programów stypendialnych urzędów administracji rządowej i jednostek podległych. Koordynuje proces uruchamiania środków finansowych na realizowane projekty.
 • Realizuje działania dotyczące inicjatyw medialnych na rzecz zwiększenia dostępu do niezależnych informacji w celu realizacji rocznego planu dwustronnej współpracy rozwojowej oraz inicjuje i realizuje projekty własne departamentu w obszarze działalności wydziału.
 • Inicjuje i koordynuje realizację działań szkoleniowych na rzecz profesjonalizacji kadr administracji rządowej w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosunków międzynarodowych i/lub współpracy rozwojowej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość aktów prawnych: •ustawy o współpracy rozwojowej, •ustawy o służbie zagranicznej, •ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, •ustawy o finansach publicznych, •ustawa o rachunkowości, •ustawa Prawo zamówień publicznych, •ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 • Wiedza merytoryczna: •w zakresie polityki rozwojowej, •w zakresie politycznej, społecznej i ekonomicznej sytuacji w nadzorowanym obszarze, •w zakresie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i systemu pomocy rozwojowej, •w zakresie funkcjonowania administracji rządowej oraz podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.
 • Umiejętność: współpracy, negocjacji (w tym pisania i redagowania tekstów informacyjnych), analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie B2
 • •umiejętność szybkiej analizy tekstu, •znajomość sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej oraz realiów życia w krajach-biorcach pomocy, •planowanie i harmonogramowanie z zastosowaniem narzędzi informatycznych do zarządzania projektami, •z metodyki zarządzania projektami.