Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137913

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych
 • częste reprezentowanie urzedu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty ustaw lub projekty założeń projektów ustaw z zakresu funkcjonowania laboratoriów weterynaryjnych w celu zapewnienia zgodności prawa krajowego z prawem UE. Monitoruje oraz analizuje obowiązujące przepisy UE dotyczące funkcjonowania laboratoriów weterynaryjnych z prawem UE w tym zakresie;
 • przygotowuje umowy do działań zlecanych dla laboratoriów referencyjnych i Instytutów badawczych przy ocenie merytorycznej w/w działań;
 • opiniuje projekty stanowisk Rządu wobec pozarządowych projektów ustaw, stanowisk i informacji Rządu wobec wniosków Komisji Europejskiej dotyczących projektów aktów ustawodawczych oraz innych dokumentów wymagających takiego stanowiska lub informacji oraz współdziała w sporządzaniu ostatecznego tekstu ww. stanowisk lub informacji;
 • rozpatruje i przygotowuje propozycje odpowiedzi w zakresie petycji, skarg i wniosków oraz interwencji posłów lub senatorów, interpelacji i zapytań poselskich oraz oświadczeń senatorów;
 • obsługuje lub współuczestniczy w obsłudze odpowiednich grup roboczych, komitetów oraz innych organów Rady UE i Komisji Europejskiej, w tym opracowuje lub uzgadnia instrukcje wyjazdowe dla przedstawiciela Polski biorącego udział w ich posiedzeniach;
 • uczestniczy w przygotowaniu stanowiska Polski w stosunku do wniosków legislacyjnych KE w zakresie laboratoriów weterynaryjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku weterynaria lub zootechnika lub technologia żywności lub biotechnologia lub bioinżynieria zwierząt lub biologia lub chemia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Rok stażu pracy w administracji publicznej lub laboratorium lub jednostce akredytującej lub naukowej lub badawczo rozwojowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość prawa w zakresie laboratoriów weterynaryjnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Roczne doświadczenie w obszarze funkcjonowania laboratoriów weterynaryjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość organizacji administracji publicznej