Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137917

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • Prowadzi bazę danych w zakresie wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych PSP realizowanych w ramach budżetów wojewodów na podstawie informacji przekazanych przez komendy wojewódzkie
 • Sporządza materiały i informacje o projekcie i wykonaniu budżetu jednostek organizacyjnych PSP realizowanych w ramach części 85 – Budżety wojewodów na podstawie danych przekazanych z komend wojewódzkich PSP
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi PSP w zakresie wykonywanych zadań i czynności
 • Współuczestniczy w przygotowaniu opracowań dokumentów, analiz i informacji na potrzeby kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, komisji sejmowej i senackiej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Najwyższej Izby Kontroli w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma, interpelacje poselskie, zapytania z zakresu merytorycznego wydziału
 • Osługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa w zakresie modułów „Obsługa dysponentów” w celu zapewnienia środków finansowych na realizację wydatków budżetowych KG PSP oraz jednostek nadzorowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • Znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego Microsoft Office i systemów informacji prawnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Praca w administracji publicznej w komórkach finansowych