Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137953

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 • permanentna obsługa klientów (kontakty z dysponentami części budżetowych, udział w Komisjach Sejmowych i Senackich).

Zakres zadań

 • Analizuje wnioski o zapewnienie finansowania realizacji przedsięwzięcia przekazane przez dysponentów części budżetowych głównie pod kątem zgodności z dokumentami programowymi i dostępności środków finansowych na ich realizację oraz przygotowuje decyzje Ministra Finansów
 • Opiniuje wnioski dysponentów części budżetowych o uruchomienie rezerw pod kątem ich zgodności z wydanymi decyzjami o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia, analizuje zapotrzebowania dysponentów części budżetowych w zakresie wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) oraz przygotowuje w tym zakresie decyzje Ministra Finansów
 • Bierze udział w opracowywaniu, realizowaniu i wykonywaniu ustawy budżetowej w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków UE, w tym w zakresie finansowania wynagrodzeń dla pracowników państwowych jednostek budżetowych realizujących projekty unijne
 • Współdziała przy opracowywaniu wytycznych w zakresie zapewnienia finansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych z budżetu państwa i budżetu środków europejskich
 • Bierze udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną z ministerstw i urzędów centralnych z zakresu finansowania programów realizowanych ze środków UE, opiniowaniu projektów aktów prawnych, tym przygotowywaniu propozycji zapisów i załączników do noty budżetowej, przygotowywaniu interpretacji obowiązujących przepisów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem niektórych środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
 • Znajomość zagadnień związanych z funduszami publicznymi i realizacją budżetu państwa, w tym w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia MF W sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
 • Znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem funduszy unijnych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość obsługi Microsoft Excel w stopniu średnio zaawansowanym
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad tworzenia ustawy budżetowej