Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137960

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy Departamentu Prawnego z zakresu spraw budżetowo-finansowych, w tym sporządza dokumenty planistyczne do ustawy budżetowej na dany rok oraz do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
 • Prowadzi sprawy wynikające z realizacji budżetu departamentu, w tym sporządza sprawozdania, analizy i raporty, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji na temat stopnia wykorzystania zaplanowanych środków finansowych oraz możliwych środków do zwolnienia z planu.
 • Prowadzi sprawy związane z przekazywaniem uprawnionym partiom politycznym oraz komitetom wyborczym należnych im subwencji lub dotacji oraz ponoszeniem wydatków na pokrycie kosztów badania sprawozdań wyborczych, jak również sporządzania opinii i raportów przez biegłych rewidentów.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na informacje publiczne, interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie.
 • Współpracuje z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa w sporządzaniu okresowych dokumentów sprawozdawczych dla kierownictwa resortu.
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do pozyskania systemów informacji prawnej dla urzędu (wnioski, formularze, analizy, umowy, rozliczenia).
 • Zapewnia wsparcie związane z wykonywaniem przez Ministra Finansów uprawnień właścicielskich do spółek.
 • Ustala i weryfikuje informacje zw. z wpływami środków wynikających z windykacji należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym wobec dłużników wierzytelności kredytowych i dłużników zabezpieczeń wierzytelności kredytowych przejętych po Narodowym Banku Polskim.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy Kodeks wyborczy
 • Znajomość ustawy o partiach politycznych
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Znajomość ustaw o zasadach zarządzania mieniem państwowym i Kodeks spółek handlowych
 • Znajomość przepisów UE w zakresie prawa wyborczego oraz europejskich partii politycznych