Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137804

Warunki pracy


 • zagrożenie korupcją
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza 
  administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
  lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami, konieczna asysta innego pracownika/opiekuna;
 • udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu głównym terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przy wejściu głównym po lewej stronie na pierwszym stopniu, znajduje się słupek z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking, prysznic.

Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku – możliwość wjazdu windą;
 • na piętrach udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się, w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min).

Budynek ul. Marszałkowska 142 • budynek Centrum Królewska. Budynek 14-kondygnacyjny;
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 2 piętrze budynku – wjazd/zjazd windy;
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy;
 • swobodny dostęp do obiektu oraz na piętro 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • praca w pokoju wieloosobowym;
 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking i szatnie. 

Zakres zadań

 • Dokonuje oceny formalnej, merytorycznej i finansowej wniosków składanych w naborach i konkursach na zadania realizowane ze środków budżetu państwa i państwowych funduszy celowych.
 • Weryfikuje pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym dokumentację niezbędną do sporządzenia i zawarcia umów dotacyjnych oraz uczestniczy w przeprowadzanych bieżących czynnościach sprawdzających i wizytacjach kontrolnych dofinansowanych zadań publicznych.
 • Przygotowuje i rozlicza umowy dotacyjne oraz przeprowadza postępowania administracyjne w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów.
 • Przygotowuje projekty decyzji, postanowień i innych pism procesowych, zgodnie z przygotowanymi wytycznymi i obowiązującymi standardami.
 • Współpracuje przy przygotowywaniu procedur zlecania, realizacji i nadzoru wykonania zadań publicznych zlecanych w zakresie sportu powszechnego.
 • Współpracuje przy przygotowywaniu projektów odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania poselskie lub senatorskie oraz skargi, wnioski, zapytania, petycje dotyczących spraw z zakresu sportu powszechnego oraz bierze udział w posiedzeniach komisji, zespołów (sejmowych, senackich resortowych, wewnętrznych) obejmujących zagadnienia sportu dla wszystkich.
 • Sporządza kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania finansowe z wydatkowania środków na zadania realizowane przez Departament oraz dokonuje analizy efektywności ich wydatkowania zgodnie z wytycznymi sprawozdawczymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w prowadzeniu dokumentacji finansowej albo w rozliczaniu dotacji publicznych
 • Znajomość regulacji prawnych z obszaru kultury fizycznej (ustawy o sporcie, rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji publicznych.
 • Znajomość ustawy prawo o stowarzyszeniach.
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Myślenie analityczne.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe