Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137816

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Stres
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • Praca na wysokości do 1-3 metrów,
 • Praca fizyczna lekka
 • Dźwiganie ciężarów max 10kg,
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,
 • Zagrożenie czynnikami biologicznymi: promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym (Aspergillus fumigatus)
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji:http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/deklaracja-dostepnosci/34824,Deklaracja-dostepnosci.html

Zakres zadań

 • Rozpatruje, realizuje wnioski i wystąpienia uprawnionych podmiotów w zakresie udostępnień materiałów, w szczególności: niejawnych, operacyjnych, zwolnień z zachowania tajemnicy funkcjonariuszy i pracowników na potrzeby postępowań karnych sądów i prokuratur,
 • Przeprowadza kwerendy archiwalne dla celów służbowych, na rzecz uprawnionych podmiotów i osób fizycznych w zasobach: archiwum/składnic akt/registratur jednostek i komórek organizacyjnych KSP,
 • Opiniuje wystąpienia uprawnionych podmiotów w przedmiocie zmiany, zniesienia, odmowy zniesienia klauzul tajności z materiałów niejawnych z zasobu archiwalnego Komendy Stołecznej Policji,
 • Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie czynności związanych z typowaniem, przeglądem materiałów, opiniowaniem, sporządzaniem ewidencji archiwalnych i przekazywaniem ich do zasobu Archiwum IPN na terenie garnizonu stołecznego,
 • Wykonuje czynności instruktażowo-kontrolne, przeprowadza szkolenia i udziela pomocy merytorycznej jednostkom i komórkom organizacyjnym KSP w zakresie działalności archiwalnej,
 • Opiniuje protokoły brakowania kategorii "B", "BE", "BC" dotyczące zasobu archiwalnego komend rejonowych, powiatowych, komisariatów specjalistycznych oraz realizuje procedury brakowania zarchiwizowanej dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" i " BE", wytworzonej w komórkach organizacyjnych KSP po wydaniu zgody na zniszczenie przez Komendanta Stołecznego Policji,
 • Weryfikuje i opracowuje akta kategorii "A" i "B" pod kątem nadanych symboli, haseł klasyfikacyjnych, kategorii archiwalnych oraz zawartości ze szczególnym uwzględnieniem akt operacyjnych i kontrolnych postępowań przygotowawczych oraz przyjmuje do zasobu archiwum,
 • Uczestniczy w opracowywaniu okresowych sprawozdań z realizowanych zadań archiwalnych i ruchu akt, oraz realizuje czynności w prowadzonym okresowo skontrum,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze archiwizacji lub ochrony informacji niejawnych lub powyżej 3 lat w administracji publicznej
 • Dobra znajomość przepisów: 1) ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych; 2) ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji, w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji; 3) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji, w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych; 4) ustawy o ochronie danych osobowych; 5) ustawy kodeks karny w zakresie zasad odpowiedzalności karnej oraz przedawnienia; 6) ustawy kodeks postępowania karnego w zakresie negatywnych przesłanek procesowych.
 • Umiejętności: analitycznego myślenia, stosowania prawa, syntezy informacji, argumentowania, komunikatywność, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office z uwzględnieniem programu Access.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs archiwalny
 • Umiejętność pracy w zespole.