Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy Warszawa
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137264

Warunki pracy

Budynek będący głównym miejscem pracy znajduje się przy ulicy Polnej 1. Ponadto miejscem pracy czasowej mogą być komórki organizayjne Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy rozlokowane na terenie Warszawy.


Praca biurowa w godzinach 7:30-15:30.


Miesjce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie przy sztucznym/naturalnym oświetleniu,


- stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osbób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,


- częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner,


- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru zakupu dokumentów w rejestrze otrzymanych faktur oraz regulowanie zobowiązań,
 • Bieżące załatwianie interesantów - wydawanie zaświadczeń oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących zarobków,
 • Znajomość przepisów dotyczących rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych i zasad rachunkowości jednostki,
 • Sprawdzanie faktur obcych pod wzgledem prawidłowości ich wystawienia pod względem formalno-rachunkowym, dekretacja według klasyfikacji wydatków,
 • Prowadzenie rejestru zakupu dokumentów w rejestrze otrzymanych faktur,
 • Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z „Klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wraz z szczegółową klasyfikacją wydatków dla zadań zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów, oraz egzekwowanie należności
 • Prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej w zakresie gospodarki pozabudżetowej – depozyty, fundusz socjalny
 • Obsługa księgowa rachunków bankowych Komendy oraz sporządzanie poleceń przelewu w systemie bankowości elektronicznej
 • Sporządzanie sprawozdań, rozliczeń w zakresie spraw związanych z prowadzoną ewidencją
 • Znajomość klasyfikacji budżetwowej w zakresie wydatków i dochodów budżetowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomicznym, finansowym lub rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • obsługa programów: EZD, Fortech, Office, znajomość obsługi EPUAP,
 • praca w jednostkachorganizacyjnych PSP - minium 12 miesięcy
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu organizacji funkcjonowania administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświdczenie na stanowisku księgowego - minimum 6 miesięcy,
 • znajomość specyfiki służby i pracy w jednostkach organizacyjnych PSP,