Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137711

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • analizuje dokumentację dotyczącą obiektów jądrowych pod kątem zagadnień związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technologii oraz narządzi projektowych i technologicznych
 • prowadzi prace Departamentu w zakresie przygotowania zaleceń organizacyjno-technicznych Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki lub innych dokumentów dotyczących stosowania norm technicznych i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych
 • uczestniczy w pracach Departamentu dotyczących oceny programów starzenia, kwalifikacji, konserwacji i klasyfikacji systemów, elementów konstrukcji i wyposażenia elektrowni jądrowych
 • uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów normatywno-prawnych w zakresie obejmującym zadania Departamentu
 • uczestniczy w przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia kontroli dozorowych w zakresie funkcjonowania urządzeń technicznych, a także wspiera inspektorów dozoru jądrowego w przeprowadzaniu kontroli obiektów jądrowych
 • analizuje rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane w działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych, a także obejmujących projekt obiektu jądrowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie mechaniki lub mechaniki i budowie maszyn
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego zgodnie z kierunkiem wykształcenia
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania urządzeń stosowanych w energetyce i przemyśle
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem jądrowym