Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137627

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Przygotowuje do akceptacji Ministra rozstrzygnięcia dotyczące umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych, wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, a także na zapytania i wnioski otrzymywane od przewoźników, instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz obywateli z zakresu ustawowych ulg przejazdowych.
 • Sprawdza poprawności planów finansowych Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego TDT, zatwierdza te sprawozdania i podział zysku.
 • Dokonuje w zakresie właściwości Departamentu weryfikacji i oceny przejrzystości stosunków finansowych przedsiębiorców publicznych nadzorowanych przez Ministra oraz przedsiębiorców, którym Minister powierzył realizację usług publicznych w zakresie środków budżetowych przekazywanych tym przedsiębiorcom.
 • Dokonuje archiwizacji dokumentów w wydziale.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z dysponowaniem środkami publicznymi
(m.in. w komórce finansowej, dziale księgowości, kontroli finansowej)


 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu finansów publicznych i ustawowych ulg przejazdowych;
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętności analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe