Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137658

Warunki pracy

Budynek: • na zewnątrz: podjazd dla wózków inwalidzkich
 • wewnątrz: winda, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich  

Warunki dotyczące charakteru pracy: • Praca administracyjno-biurowa
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • brak uciążliwych/szkodliwych/niebezpiecznych warunków pracy 
 • brak czynników szczególnie utrudniających wykonywanie zadań 

Zakres zadań

 • monitoruje stan realizacji zadań określonych w decyzjach, zarządzeniach i innych aktach prawnych regulujących obszar działalności Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w szczególności analizuje sprawozdania, korespondencję z głównymi wykonawcami zadań oraz przygotowuje notatki, rekomendacje dla Pełnomocnika i kierownictwa Departamentu.
 • bierze udział w procesie realizacji zadań na rzecz Ministra Obrony Narodowej wynikających z podporządkowania Ministrowi Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, w tym przygotowuje umowy dotacyjne oraz nadzoruje ich realizacje i rozliczanie pod względem formalnym.
 • bierze udział w realizacji programów i projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa określonych w decyzjach, zarządzeniach i innych aktach prawnych regulujących obszar działalności Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w tym opracowuje koncepcje, założenia ich realizacji, przygotowuje projekty porozumień, umów i nadzoruje ich realizacje.
 • bierze udział w prowadzeniu analiz z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz przygotowywaniu opinii, rekomendacji oraz materiałów informacyjnych w obszarze podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej.
 • przygotowuje opinie, analizy i stanowiska pozostające w zakresie odpowiedzialności Departamentu, na rzecz innych podmiotów wykonujących zadania w obszarze cyberbezpieczeństwa wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 • bierze udział w opracowywaniu aktów prawnych, wytycznych, koncepcji i innych dokumentów z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze cyberbezpieczeństwa lub bezpieczeństwa informacji lub wykonywania zadań związanych z nadzorem
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o instytutach badawczych
 • Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Znajomość struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętność: organizacja pracy własnej
 • Umiejętność: współpraca z innymi
 • Umiejętność: dążenie do rezultatu
 • Umiejętność: poszukiwanie rozwiązań
 • Umiejętność: komunikacja, w tym komunikacja pisemna
 • Spełnienie wymogu określonego w ustawie o służbie cywilnej dotyczącego zakazu zatrudniania w służbie cywilnej osoby, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - osoba wybrana do zatrudnienia, jeśli urodziła się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., będzie musiała złożyć Oświadczenie lustracyjne
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażanie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania takiego poświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe