Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137411

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury), krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Opracowuje komunikaty prasowe
 • Utrzymuje kontakt z dziennikarzami (również angielskojęzycznymi) w związku z bieżącymi działaniami rządu i wydarzeniami medialnymi z udziałem Prezesa Rady Ministrów, członków Rady Ministrów lub kierownictwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Opracowuje i realizuje strategie długofalowych działań komunikacyjnych dot. działań Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz proponuje i realizuje pomysły na działania okolicznościowe związane z aktywnością Prezesa Rady Ministrów
 • Śledzi bieżące działania rządu, procesy legislacyjne oraz doniesienia medialne
 • Współtworzy kalendarz wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawicieli rządu, a także informacyjnie i merytorycznie obsługuje wydarzenia z udziałem Prezesa Rady Ministrów
 • Przygotowuje materiały informacyjne (briefy, teczki, odpowiedzi na pytania, notatki, raporty) na podstawie opracowań własnych, informacji z departamentów oraz materiałów udostępnionych przez ministerstwa, urzędy centralne oraz inne organy administracji rządowej
 • Śledzi najnowsze trendy, badania i dobre praktyki z zakresu komunikacji społecznej w Polsce i na świecie
 • Przygotowuje wkłady merytoryczne, w celu wykorzystania ich w odpowiedziach na interpelacje

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej lub promocji, lub w obszarze obsługi administracyjnej, lub wyszukiwania i przetwarzania informacji, lub realizacji projektów, lub organizacji wydarzeń
 • Znajomość: aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie; przepisów prawa i procesu legislacyjnego; zasad redagowania i korekty tekstów; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą PL: TAJNE, EU: Secret UE/EU Secret, NATO: NATO Secret bądź zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2