Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137460

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Obsługuje zapotrzebowania na bloczki mandatowe oraz serie i numery mandatów karnych generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego składane przez organy Inspekcji Transportu Drogowego upoważnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w tym przyjmowanie i realizacja zapotrzebowań;
 • Miesięcznie i kwartalnie weryfikuje, w szczególności ilościowa i wartościowa rozliczeń przekazywanych przez upoważnione jednostki i inne organy Inspekcji Transportu Drogowego z wykorzystanych bloczków mandatowych oraz serii i numerów mandatów karnych generowanych przy pomocy systemu teleinformatycznego;
 • Wspiera zadania związane ze zgłoszeniem przypisu należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, w tym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
 • Przekazuje wszelkie informacje mające wpływ na każdą zmianę zgłoszonego przypisu należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, w tym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w zakresie prowadzonych spraw, w tym korespondencja z innymi organami państwowymi jak i innymi komórkami organizacyjnymi GITD;
 • Sporządza analizy, raporty, porównania i zestawienia związane z prowadzeniem gospodarki mandatowej, w szczególności w zakresie prawidłowego wykorzystywania druków ścisłego zarachowania;
 • Identyfikuje i zgłasza potrzeby w zakresie rozwoju i modyfikacji funkcjonalności systemu teleinformatycznego wspierającego prowadzenie gospodarki mandatowej oraz optymalizacji istniejących procesów pracy, w tym weryfikacja i aktualizacja procedur;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym; ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego; ustawy o finansach publicznych; ustawa o rachunkowości; ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego; Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym;
 • Umiejętności: biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, negocjowanie, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, rzetelność, odporność na stres;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe