Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137471

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz - incydentalne wyjazdy zagraniczne związane z posiedzeniami formacji Rady UE oraz innymi spotkaniami dotyczącymi zaangażowania w proces decyzyjny UE (kilka razy w roku).
 • Udział w konferencjach, spotkaniach, seminariach wymagających zaangażowania DSE – MRiT.

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w ramach kompetencji Ministerstwa tj. zagadnień związanych z jednolitym rynkiem, koordynacją procesów wynikających z wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE, w tym opracowuje, uzgadnia i opiniuje stanowiska Ministerstwa w sprawach związanych z członkostwem w UE, koordynuje obieg dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia organów UE - Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej i jej organy pomocnicze, w tym COREPER I i II, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach, monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w UE.
 • Uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych UE i projekty stanowisk RP do aktów prawnych UE oraz innych dokumentów rządowych związanych z członkostwem Polski w UE z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami.
 • Prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych.
 • Uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa w zakresie polityki gospodarczej, w tym opiniuje i uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej, wynikające z członkostwa Polski w UE, współpracuje z ekspertami krajowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie procesu decyzyjnego UE/ współpracy z instytucjami/organami UE
 • Znajomość procesu legislacyjnego UE (m.in. specyfika, uwarunkowania i etapy , krajowy system i procedury uzgadniania stanowiska PL)
 • Znajomość problematyki integracyjnej, w tym zagadnień związanych z polityką spójności, podstaw prawnych UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Myślenie analityczne
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe