Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137230

Warunki pracy


 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach opłat terminalowych, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu w sprawach opłat terminalowych w celu zapewnienia zgodnej z prawem i efektywnej kosztowo działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz uzasadnionego poziomu opłat dla użytkowników przestrzeni powietrznej.
 • Bierze udział w realizacji spraw związanych z ciągłym monitorowaniem, analizą oraz oceną stanu wdrożenia i realizacji planu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w obszarze efektywności kosztowej i inwestycji, w celu zapewnienia zgodności z zasadami Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej i polityką państwa.
 • Bierze udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Wydział oraz zapewnia obsługę administracyjną spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, przebiegiem oraz dokumentowaniem bieżącego nadzoru.
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą z EUROCONTROL, Komisją Europejską oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z opłatami nawigacyjnymi i finansowymi aspektami działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz zapewnienia odpowiedniego obiegu informacji.
 • Prowadzi i realizuje sprawy związane z udziałem Prezesa Urzędu w realizacji nadzoru właścicielskiego nad Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wynikającego z ustawy o PAŻP, w tym bierze udział w przygotowywaniu projektów opinii do planów i sprawozdań PAŻP w zakresie zagadnień finansowo-ekonomicznych oraz koordynuje przygotowywanie projektów opinii zbiorczych do tych dokumentów w celu zapewnienia efektywności kosztowej i zgodności działalności instytucji z przepisami prawa i zasadami Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z organizacją konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej w obszarze opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania, w tym bierze udział w przekazywaniu właściwym podmiotom informacji i dokumentacji dotyczących opłat nawigacyjnych oraz planów skuteczności działania, w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, w tym systemu skuteczności działania i opłat.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw i realizacji zadań związanych z przygotowaniem instrukcji i stanowiska RP bądź Urzędu na spotkania przedstawicieli europejskich, polskich oraz międzynarodowych instytucji w aspekcie ekonomiczno-finansowego obszaru działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, w celu zapewnienia spójnej, efektywnej i przyjaznej regulacji oraz przedstawienia stanowiska RP bądź Urzędu.
 • Bierze udział w prowadzeniu i realizacji zadań związanych z monitorowaniem zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego, wpływających na działalność instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w aspekcie ekonomiczno-finansowym oraz uczestniczy w procesie opiniowania, przedstawiania propozycji i dokonywania uzgodnień, w celu zapewnienia aktualności przepisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub lotnictwo, lub zarządzanie, lub prawo, lub administracja, lub finanse i rachunkowość, lub ekonometria, lub międzynarodowe stosunki gospodarcze lub wyższe i studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub lotnictwo, lub zarządzanie, lub finanse i rachunkowość, lub prawo, lub bankowość lub ekonometria
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w lotnictwie lub w obszarze związanym z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu żeglugi powietrznej, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe EUROCONTROL i UE dot. opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania
 • Znajomość analizy finansowej
 • Znajomość finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości
 • Znajomość KPA
 • Znajomość programu MS Excel
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, kreatywność, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu lotnictwa
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne w zakresie: finansowania ANS, jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, nadzoru nad zmianami w systemach funkcjonalnych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze jego uzyskania
 • Dobra znajomość ekonometrii i statystyki
 • Dobra znajomość ekonometrii i statystyki
 • Znajomość zagadnień związanych z procesami decyzyjnymi w UE (w tym tworzenie prawa unijnego)
 • Znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości