Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137423

Warunki pracy


 • Budynek w Warszawie przy ul. Długiej 38/40 nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter
 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Stanowisko zagrożone korupcją
 • Obsługa klientów zewnętrznych
 • Praca pod presją czasu wiążąca się ze stresem
 • Podejmowanie decyzji w sytuacji deficytu informacyjnego
 • Sytuacje wymagające szybkiej i sprawnej komunikacji
  z beneficjentami, w celu pozyskania wymaganych
  informacji w warunkach znacznych ograniczeń czasowych

Zakres zadań

 • Pełni funkcję opiekuna projektów poprzez realizację zadania monitoringu wielomilionowych projektów wdrażanych przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w PO WER
 • Prowadzi ocenę merytoryczną wielomilionowych wniosków o dofinansowanie zarówno w aspekcie finansowym jak i merytorycznym, w tym uczestniczy w złożonym procesie negocjacji zapisów wniosków o dofinansowanie oraz bierze udział w procedurze odwoławczej od wyników oceny -merytorycznej w ramach PO WER 2014-2020 jak i FERS 2021-2027.
 • Bierze udział w przygotowaniu dokumentacji wielomilionowych naborów na dofinansowanie projektów ze środków EFS oraz bierze udział w opracowaniu założeń merytorycznych projektów finansowanych ze środków EFS na lata 2021-2027, w celu przeprowadzenia procedury wyboru projektów.
 • Uczestniczy w realizacji zadań w zakresie udziału w tworzeniu wzorów, a także przygotowania i zawierania umów wielomilionowych umów na dofinansowanie projektów ze środków EFS na lata 2021-2027.
 • Uczestniczy w realizacji działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów, w tym poprzez oraz przygotowywanie odpowiedzi i interpretacji przepisów lub wymogów obowiązujących Beneficjentów w PO WER 2014 - 2020.
 • Uczestniczy w wykonywaniu zadań związanych z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej wdrażającej w Polsce wielomilionowe środki unijne w ramach V Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027, w szczególności przygotowuje obciążone znaczącymi skutkami finansowymi interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków i uczestników
 • Wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Wydział funkcji Instytucji Pośredniczącej wdrażającej w Polsce wielomilionowe środki unijne w ramach Osi VII (dot. REACT-EU) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w szczególności ocenia wnioski o dofinansowanie, przygotowuje umowy o dofinansowanie projektów i interpretacje zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków i uczestników.
 • Wykonuje zadania związane z wdrażaniem projektu predefiniowanego nr 2 pn. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży w programie „Zdrowie” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego wpływające na sukces przedsięwzięć Ministra Zdrowia i tym samym odpowiedzialności, również finansowej, przed Państwami darczyńcami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej

 • Wiedza z zakresu funduszy europejskich
 • Znajomość ustawy regulującej wdrażanie funduszy europejskich w Polsce
 • Umiejętność współpracy, zdolności komunikacyjne
 • Umiejętność doskonalenia procedur wykonawczych do realizacji projektów
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność gromadzenia i analizy danych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
 • Znajomość zagadnień dotyczących Prawa zamówień publicznych