Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137431

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, praca w terenie, krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego,
 • budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • prowadzi całokształt spraw związanych z wyłanianiem wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo-sondażowych oraz nadzorów archeologicznych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • organizuje, przygotowuje oraz bierze udział w odbiorach i rozliczeniach archeologicznych badań powierzchniowo sondażowych oraz wykopaliskowych zleconych przez Oddział, w tym dla zadań związanych z realizacją programów rządowych zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
 • współpracuje na etapie projektowania i realizacji inwestycji drogowych i mostowych, w tym związanych z programami rządowymi, w zakresie spraw związanych z archeologią z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa w sprawach związanych z określeniem pracochłonności badań archeologicznych w oparciu o opracowane dokumentacje oraz zalecenia wojewódzkich konserwatorów zabytków
 • współpracuje z Zespołem ds. Archeologii w Zespole ds. Środowiska przy nadzorze nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi
 • uczestniczy w wizjach terenowych, spotkaniach roboczych, konsultacjach społecznych
 • współpracuje przy opiniowaniu i weryfikacji raportów o oddziaływaniu na środowisko projektowanych inwestycji drogowych
 • prowadzi korespondencję z zakresu archeologii dla powierzonych zadań
 • przygotowuje plan rzeczowy i finansowy na ratownicze badania archeologiczne na trasie planowanych przez Oddział inwestycjach drogowych i mostowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archeologii i/lub drogownictwa
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera - pakietu MS Office,
 • wiedza z zakresu ustawy o ochronie zabytków, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy prawo o ochronie przyrody
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naborów. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r. Link do wzoru oświadczenia: https://www.gov.pl/web/gddkia/wzory-oswiadczen-dla-kandydatow-bioracych-udzial-w-naborach
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: ustawy o ochronie zabytków, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach publicznych, prawa budowlanego
 • wiedza z zakresu ustawy o drogach publicznych oraz prawa budowlanego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,