Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137384

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
 • Praca przy oświetleniu mieszanym,
 • Stres,
 • Zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi,
 • Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
 • Zagrożenie poparzeniem,
 • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe,
 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji: http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/deklaracja-dostepnosci/34824,Deklaracja-dostepnosci.html


Zakres zadań

 • Analizuje wnioski o udostępnienie informacji publicznej i dokonuje ich oceny formalnej oraz sporządza projekty odpowiedzi na podstawie posiadanych informacji lub po uzyskaniu informacji przekazanych przez właściwe komórki merytoryczne Komendy Stołecznej Policji w zakresie problematyki zawartej we wniosku,
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostkach organizacyjnych Policji działających na jej obszarze w oparciu o przekazane informacje oraz monitoruje realizację procedur,
 • Prowadzi obsługę Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji w zakresie aktualizacji i funkcjonalności,
 • Sporządza zbiorczą dokumentację sprawozdawczą o stanie kontroli zarządczej na podstawie dokumentów przekazanych z komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji działających na jej obszarze ,
 • Opracowuje materiały oraz przygotowuje prezentacje multimedialne na odprawy i spotkania służbowe oraz przedsięwzięcia okolicznościowe z udziałem Kierownictwa Komendy Stołecznej Policji na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji i jednostki organizacyjne Policji działających na jej obszarze ,
 • Sporządza protokoły i sprawozdania z odpraw służbowych przeprowadzanych przez Kierownictwo Komendy Stołecznej Policji,
 • Sporządza zbiorcze sprawozdania z działalności Komendanta Stołecznego Policji oraz informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego dla właściwych organów na podstawie danych przekazanych z komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji działających na jej obszarze , także w formie multimedialnej,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację spraw ostatecznie zakończonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych w zakresie dotyczącym kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • Umiejętności: stosowania prawa, analizy i syntezy informacji, formułowania wniosków, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe