Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137176

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych (spozaadministracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach oraz upoważnieniem do dostepu informacji niejawnych oznaczone klauzulą "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Zapewnia kompleksową obsługę sekretarską, w tym m.in.: obsługuje połączenia telefoniczne, przyjmuje korespondencję papierową i elektroniczną i przekazuje właściwym adresatom, kopiuje dokumenty, kieruje interesantów do właściwych pracowników
 • Obsługuje korespondencję zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną KPRM i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt KPRM, zapewnia właściwy obieg korespondencji wpływającej i wychodzącej, rejestruje dokumenty, przekazuje korespondencję zgodnie z dekretacją kierownictwa lub ustaleniami, przygotowuje i przekazuje przechowywane dokumenty do Archiwum Rady Ministrów
 • Prowadzi terminarz spotkań kierownictwa oraz obsługuje w zakresie organizacyjno-recepcyjnym ww. spotkania
 • Zapewnia obsługę administracyjno-gospodarczą sekretariatu (w tym m.in. zapewnia materiały biurowe i artykuły spożywcze)
 • Dba o stan techniczny i estetyczny wygląd gabinetów kierownictwa oraz sekretariatu, zleca właściwym służbom Kancelarii konieczność niezbędnych napraw, uzupełnienia lub wymiany wyposażenia gabinetów oraz sekretariatu
 • Sporządza i redaguje pisma, notatki, komunikaty, zestawienia oraz wykonuje inne obowiązki zlecone przez kierownictwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretarskiej lub asystenckiej lub kancelaryjno-biurowej
 • Posiadanie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, orientacja na klienta/interesanta, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Powyżej roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie z zakresu: ochrony danych osobowych, obsługi klienta, obsługi sekretariatu