Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137290

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Budynek jest klimatyzowany.


Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia lub cofnięcia licencji przewoźnika kolejowego.
 • Uczestniczy w kontroli przewoźników kolejowych w celu weryfikacji spełniania przez przewoźników kolejowych warunków określonych w licencji oraz wymagań wynikających z ustawy o transporcie kolejowym.
 • Analizuje koszty udostępniania infrastruktury kolejowej przez zarządców infrastruktury kolejowej na potrzeby postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia projektu cennika w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej.
 • Prowadzi rejestry z zakresu licencjonowania przewoźników kolejowych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnym Urzędu.
 • Współpracuje z organami władzy i administracji publicznej, środowiskami gospodarczymi, zawodowymi, naukowymi i społecznymi w sprawach należących do zakresu działań wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość rozdziałów 6 i 8 ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Komunikatywność
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz w zakresie pakietu MS Office (w tym znajomość Excel, umiejętność redagowania projektów pism)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs zawodowy z rachunkowości, analiz finansowych, oceny finansowej przedsiębiorstw
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość podstawowych wskaźników badania rentowności, płynności, oceny zadłużenia
 • Znajomość Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym finansów przedsiębiorstw
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym sprawozdania finansowego