Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137317

Warunki pracy

-praca biurowa wykonywana w pozycji siedzacej przy komputerze, co najminiej 4 godziny dziennie 


-wysiłek fizyczny


-praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

Zakres zadań

 • Obsługuje Archiwum Zakładowe – gromadzi i przekazuje dokumentację archiwalną.
 • Współpracuje z pracownikami Ministerstwa.
 • Współpracuje z Archiwum Akt Nowych.
 • Koordynuje brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Wyszukuje i udostępnia dokumenty zarchiwizowane.
 • Prowadzi sprawozdawczość z działalności archiwum – na potrzeby kierownictwa Biura.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe o specjalności archiwistyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archiwizacji dokumentacji lub prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.


 • znajomość Ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość Instrukcji Kancelaryjnej Ministerstwa Zdrowia
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 październiak 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad archiwizacji dokumentacji elektronicznej w EZD,