Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137325

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.
 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 • Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm). W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

   Zakres zadań

 • Dokonuje analiz z zakresu stosowania przepisów dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej oraz dofinansowania podjęcia i prowadzenia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, w tym: przygotowuje projekty opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny.
 • Dokonuje oceny finansowej zakończonych projektów pilotażowych finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy, w tym: przygotowuje projekt oceny finansowej zakończonych pilotaży realizowanych przez Departament Rynku Pracy.
 • Udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące zagadnień związanych z przedsiębiorczością.
 • Monitoruje w zakresie realizacji umów z BGK dotyczących programów „Pierwszy biznes”, „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oraz efektów finansowych i rzeczowych ich realizacji.
 • Monitoruje sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP) w zakresie realizacji projektu "Rozwój Małej Przedsiębiorczości TOR#10”.
 • Sporządza okresowe informacje dotyczące ilości, tematyki i sposobu załatwienia skarg, wniosków i petycji obywateli oraz zbiorczego zestawienia w zakresie dotyczącym Departamentu Funduszy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze wspieraniem działań na rzecz rynku pracy w zakresie przedsiębiorczości lub związanym z opracowaniem, oceną lub rozliczaniem projektów lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych w zakresie dotyczącym refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i dofinansowania podejmowania działalności
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office (Word i Excel)
 • ­w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe