Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137061

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Zagrożenie korupcją.


3.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Monitorowanie i analizowanie rozwoju sytuacji międzynarodowej w zakresie właściwości wymiaru polityczno-wojskowego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i wschodniego wymiaru bezpieczeństwa,
 • Współtworzenie stanowiska Polski w zakresie spraw właściwych dla wymiaru polityczno-wojskowego OBWE (m.in. kontroli zbrojeń konwencjonalnych, środków budowy zaufania) i wschodniego wymiaru bezpieczeństwa (m.in. przedłużających się konfliktów, rozbudowy potencjału wojskowego), w tym przygotowywanie materiałów tezowo-informacyjnych (przemówień, tez), materiałów analityczno-prognostycznych (notatki) i instrukcji na posiedzenie dla Stałych Przedstawicielstw RP przy OBWE, NATO i UE w odniesieniu do tej problematyki; analizowanie dokumentów przyjmowanych na forum OBWE, UE i NATO z zakresu kompetencji wymiaru polityczno-wojskowego OBWE.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach międzyresortowych w kraju oraz posiedzeniach, konferencjach, spotkaniach i seminariach krajowych i międzynarodowych (na forum OBWE, NATO i UE) poświęconych problematyce wymiaru polityczno-wojskowego OBWE i wschodniego wymiaru bezpieczeństwa.
 • Wspieranie współpracy innych instytucji z OBWE, w tym koordynacja stanowisk z innymi instytucjami w Polsce w zakresie właściwości wymiaru polityczno-wojskowego OBWE i wschodniego wymiaru bezpieczeństwa.
 • Udział w konsultacjach z dyplomatami innych państw i organizacji międzynarodowych w celu wymiany informacji i wzajemnej prezentacji stanowisk w zakresie wymiaru polityczno-wojskowego OBWE i wschodniego wymiaru bezpieczeństwa.
 • Udział w wyznaczaniu zadań Stałemu Przedstawicielstwu przy OBWE oraz innym polskim placówkom w zakresie wymiaru polityczno-wojskowego i wschodniego wymiaru bezpieczeństwa; ocena ich wykonania.
 • Opracowywanie (aktualizowanie) dokumentów odnoszących się do współpracy z OBWE w zakresie wymiaru polityczno-wojskowego i wschodniego wymiaru bezpieczeństwa – na potrzeby własne oraz innych urzędów, przedstawicieli Państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie polityki zagranicznej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE secret”, „NATO secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz innego języka OBWE (rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski, lub niemiecki) na poziomie minimum B2.
 • Znajomość ustawy o służbie zagranicznej, założeń polityki zagranicznej.
 • Wiedza w zakresie polityki bezpieczeństwa.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.
 • Wiedza o działalności OBWE, nt. polityki i sytuacji bezpieczeństwa państw wschodniej Europy (w tym RU, BY, UA).