Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136877

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


 


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydania ocen wodnoprawnych kończących się wydawaniem deklaracji zgodności planowanego przedsięwzięcia z wymogami określonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE dla których inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; w tym opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, opracowuje projekty decyzji i rozstrzygnięć, rozpatruje ponaglenia, przyjmuje interesantów i udziela informacji, prowadzi procedurę odwoławczą, w tym rozpatruje i przekazuje do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwy od decyzji.
 • Wydaje opinie w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadnia warunki realizacji dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których inwestorem są Wody Polskie.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie o wydanie zwolnienia od zakazów, o których mowa w art. 77 i 176 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624, z późn. zm.), w tym opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, opracowuje projektów decyzji i rozstrzygnięć, rozpatruje ponaglenia, przyjmuje interesantów i udziela informacji, prowadzi procedury odwoławcze, w tym rozpatruje i przekazuje do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwy od decyzji.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy, rekomendacje, wytyczne, opinie, inicjatywy etc. w zakresie prowadzonych postępowań w gospodarce wodnej.
 • Rozpatruje skargi, wnioski, interpelacje oraz petycje w zakresie właściwości wydziału oraz bierze udział w procesie legislacyjnym w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych lub międzyresortowych.
 • Rozpatruje skargi, wnioski, odwołania, petycje w zakresie prowadzonych postępowań w gospodarce wodnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie związane z ochroną środowiska lub gospodarką wodną
 • Znajomość przepisów i aktów wykonawczych do ustaw :
 • Ustawa Prawo wodne,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Prawo ochrony środowiska (POŚ).
 • Znajomość dyrektyw:
 • Ramowa Dyrektywa Wodna(2000/60/WE),
 • Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,
 • Dyrektywa Powodziowa 2007/60/WE,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Skuteczna komunikacja.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ