Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136941

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- zagrożenie korupcją


 


Umowa na zastępstwo!


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z obowiązkami organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa dla sektorów nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury w tym: prowadzi bieżącą analizę podmiotów w danym sektorze lub podsektorze pod kątem uznania ich za operatora usługi kluczowej lub niespełniania warunków kwalifikujących podmiot jako operatora usługi kluczowej; przygotowuje decyzje o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej albo decyzje stwierdzające wygaśnięcie decyzji o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej; przygotowuje we współpracy z CSIRT NASK, CSIRT GOV i CSIRT MON oraz sektorowymi zespołami cyberbezpieczeństwa rekomendacje do działań mających na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, w tym wytycznych sektorowych dotyczących zgłaszania incydentów; monitoruje stosowanie przepisów ustawy przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych oraz współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych Ministerstwa;
 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem ryzykiem w obszarze cyberzagrożeń w tym: realizuje zadania związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą zarządczą Pionu Informatyki; zapewnia aktualność oraz adekwatność do obowiązujących standardów, przepisów prawa i obecnych zagrożeń, obowiązujących w Ministerstwie regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym ich cykliczny oraz na żądanie przegląd i modyfikację; pełni nadzór w obszarze cyberzagrożeń nad stosowanymi w pozostałych Wydziałach Pionu Informatyki zabezpieczeniami oraz regulacjami wewnętrznymi, opracowuje rekomendacje oraz zapewnia wsparcie w przygotowywaniu dokumentów systemowych dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i aktualizowaniu tych dokumentów po ich wdrożeniu; prowadzi działania mające na celu weryfikację i szerzy właściwe postawy w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród pracowników Ministerstwa;
 • Współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w szczególności z Rządowym Zespołem Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL;
 • Realizuje zadania wynikające z wprowadzonych stopni alarmowych CRP, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 • Współpracuje z wydziałami i stanowiskami w Pionie Informatyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Współpracuje z innymi wydziałami i stanowiskami w Biurze w ramach zarządzania kryzysowego
 • Realizuje zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Przygotowuje i uzgadnia dokumentację przetargową lub zamówienie w zakresie zamówień w obszarze bezpieczeństwa informacji, będących w kompetencjach wydziału, a także realizuje umowy zawarte przez Ministerstwo w obszarze bezpieczeństwa informacji będące w kompetencjach wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem systemów
 • Ogólna wiedza na temat sieci informatycznych
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ