Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136960

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w terenie.
 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Budynek częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Współpracuje przy przygotowywaniu i realizacji dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych.
 • Współpracuje przy koordynowaniu zadań w zakresie edukacji cudzoziemców, w tym organizacji nauki języka polskiego.
 • Współpracuje przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, w tym inicjuje prace związane z przygotowaniem i realizacją projektów oraz zgłasza rekomendacje i propozycje zmian projektowych.
 • Współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, placówkami oświatowymi i partnerami zagranicznymi oraz gromadzi i raportuje informacje z działań realizowanych przez Departament.
 • Bierze udział w konferencjach, panelach, spotkaniach o charakterze informacyjnym oraz eksperckim związanych z działalnością Departamentu.
 • Współpracuje przy organizowaniu akcji promocyjnych i kampanii informacyjnych związanych z pomocą socjalną udzielaną cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
 • Współdziała w przygotowywaniu wkładów, analiz oraz opinii aktów prawnych polskich i unijnych w zakresie właściwości Departamentu.
 • Wykonuje zadania w ramach zakresu danego stanowiska pracy na podstawie procedur obowiązujących w Departamencie Pomocy Socjalnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstawowych informacji z zakresu systemu edukacji cudzoziemców w Polsce.
 • Znajomość podstawowych informacji z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 - średnio zaawansowany.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 średnio zaawansowany.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntetycznego opracowywania informacji.
APLIKUJ TERAZ