Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136829

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy gospodarczo-sprzętowe w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie oraz prowadzi nadzór nad ich prawidłową eksploatacją w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 • Sporządza zestawienia, raportów na potrzeby komórki w celu przekazywania informacji do Ministerstwa Finansów.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na wydatki Izby Administracji Skarbowej oraz podległych jednostek w celu prawidłowego funkcjonowania Izby.
 • Rozlicza zamówienia i opisuje faktury zgodnie z właściwością komórki w celu prawidłowego rozliczania wydatków.
 • Przygotowuje umowy zgodnie z właściwością w celu prawidłowego funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
 • Sprawuje nadzór nad realizacją umów z zakresu właściwości komórki w celu prawidłowego funkcjonowania Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze logistyki lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w który wyposażone są jednostki budżetowe
 • Znajomość obsługi komputera
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ