Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135866

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • prowadzi księgi rachunkowe (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej w zakresie budżetu zadaniowego,
 • prowadzi księgi rachunkowe (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej w zakresie budżetu w układzie rzeczowo- finansowym,
 • prowadzi ewidencję w sprawach szkód i strat w majątku Oddziału,
 • sprawuje nadzór nad analityczną ewidencją księgową prowadzoną w układzie zadaniowym przez komórki organizacyjne Oddziału,
 • prowadzi ewidencję księgową w ramach planu i wydatków w układzie tradycyjnym na kontach pozabilansowych,
 • kompletuje dokumentację księgową dotyczącą operacji gospodarczych,
 • przygotowuje projekty ugód oraz zbiera dokumentację zawiązaną z rozłożeniem wierzytelności na raty,
 • sprawdza dowody księgowe pod względem formalno - rachunkowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w księgowości
 • znajomość przepisów o rachunkowości, finansach publicznych
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) w tym programu Excel, Word
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu finansowo - księgowego
APLIKUJ TERAZ