Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135403

Warunki pracy


 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • zagrożenie korupcją
 • prowadzenie samochodu w celach służbowych
 • praca z klientem zewnętrznym
 • praca powyżej 4 godzin przy monitorze ekranowym

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Bierze udział w procesie certyfikacji lotnisk w celu sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Bierze udział w procesie bieżącego nadzoru nad lotniskami w celu sprawdzenia spełnienia wymagań przez zarządzających lotniskami w zakresie bezpieczeństwa lotniczego.
 • Bierze udział w analizie i monitorowaniu realizacji działań naprawczych po kontrolach, inspekcjach i audytach certyfikacyjnych oraz działaniach profilaktycznych.
 • Bierze udział w procesie zatwierdzania instrukcji operacyjnych lotnisk i planów działania w sytuacji zagrożenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego.
 • Bierze udział w procesie przygotowywania projektów decyzji w sprawach wprowadzenia ograniczeń lub zamknięcia lotniska dla ruchu w przypadku niespełnienia wymagań technicznych lub eksploatacyjnych w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych na lotnisku.
 • Bierze udział w opracowaniu i aktualizowaniu dokumentów istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, w tym m.in. proponuje zmiany w krajowych przepisach oraz procedurach dotyczących procesu certyfikacji i sprawowania bieżącego nadzoru w celu zapewnienia standaryzacji realizacji zadań oraz zachowania zgodności z międzynarodowymi i krajowymi standardami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze: lotnictwa lub budownictwa lub geodezji i kartografii lub transportu lub ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w lotnictwie
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania – audytor wewnętrzny
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Bardzo dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu budowy i eksploatacji lotnisk.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo lotnicze i rozporządzeń wykonawczych w części dotyczącej lotnisk i lądowisk
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją kartograficzną.
 • Znajomość KPA.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie budowy lub eksploatacji lotnisk lub ruchu lotniczego
 • Znajmość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
APLIKUJ TERAZ