Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135790

Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego
 • obsługa standardowych urządzeń biurowych
 • budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (są podjazdy oraz winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób niewidomych)
 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajduje sie na praterze budynku
 • brak specjalistycznych urządzeń umowżliwiających pracę osobom niuewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w związku z rozpatrywaniem: odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji i postanowień, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących: ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, odmowy przyjęcia dokumentacji geodezyjnej do pzgik, nakładania kar pieniężnych za wykorzystanie materiałów pzgik niezgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących nakładania kar pieniężnych za wykorzystanie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezgodnie z licencją lub bez uzyskania licencji
 • Sporządza projekty odpowiedzi na skargi wniesione na wydane przez GGK decyzje i postanowienia w celu przekazania sprawy do rozpoznania przez wojewódzki sąd administracyjny
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów skarg kasacyjnych, wnoszonych przez Głównego Geodetę Kraju do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Współpracuje przy opiniowaniu projektów aktów prawnych w celu wyeliminowania niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii
 • Współpracuje przy opracowywaniu stanowisk Głównego Geodety Kraju w zakresie interpretacji przepisów prawa w celu wyjaśnienia wątpliwości, co do ich stosowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub geodezyjne. W przypadku wykształcenia geodezyjnego ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa administracyjnego.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii lub orzecznictwa
 • Znajomość przepisów regulujących postępowanie administracyjne, w tym sądowo-administracyjne oraz znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego tej problematyki
 • Znajomość przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz nieruchomości
 • Umiejętność kierowania tokiem postępowania administracyjnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ