Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135803

Warunki pracy

Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków
inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;


krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 
permanentna obsługa klientów
zagrożenie korupcją
praca pod dużą presją czasu,
narażenie na stres i duża odpowiedzialność za prowadzenie zadań inwestycyjnych

Zakres zadań

 • Uczestniczy w opracowaniu zasad wyboru i wdrażania projektów dla ochrony zdrowia w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym wzorów dokumentów konkursowych.
 • Uczestniczy w prowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w procedurze konkursowej w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych. Sporządza listy sprawdzające ocenianych wniosków, przygotowuje wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnień w ramach złożonych wniosków, opracowuje projekt listy rankingowej oraz pism informujących wnioskodawców o wynikach naborów
 • Monitoruje wykonanie rzeczowe i finansowe projektów w celu prawidłowej realizacji zawartych umów o dotację celową w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym przygotowuje raporty i zestawienia w obszarze sprawozdawczości ww. projektów.
 • Uczestniczy w realizacji zadania w zakresie przygotowywania wzorów, zawierania, zmiany i rozwiązywania umów na udzielanie dotacji w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.
 • Prognozuje, informuje i przedstawia propozycje działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów.
 • Uczestniczy w realizacji zadania w zakresie zarządzania budżetem projektów, w tym m.in. prognozuje nadchodzące płatności.
 • Przygotowuje informacje, sprawozdania z zadań realizowanych przez Wydział, projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia poselskie i senatorskie, a także petycje oraz inne pisma w zakresie zadań wynikających z Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków budżetu państwa lub związane z
wdrażaniem/ oceną projektów inwestycyjnych lub administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Znajomość Ustawy o Funduszu Medycznym.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Wiedza z zakresu realizacji projektów inwestycyjnych.
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumantach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów.
APLIKUJ TERAZ