Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135576

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Administruje systemami teleinformatycznymi wspierającymi zadania Głównego Inspektoratu oraz infrastrukturą teleinformatyczną Głównego Inspektoratu, administrowanych przez Biuro;
 • Monitoruje poprawność działania infrastruktury serwerowej, systemów administrowanych przez Biuro wraz z eliminacją wykrytych problemów;
 • Reaguje na incydenty oraz rozwiązuje problemy techniczne w zakresie systemów IT administrowanych przez Biuro;
 • Określa bieżące i przewidywane zapotrzebowania na zakupy sprzętu serwerowego i oprogramowania teleinformatycznego dla Głównego Inspektoratu;
 • Wdraża i przekazuje systemy oraz nowe technologie do eksploatacji w Głównym Inspektoracie;
 • Współpracuje z pozostałymi komórkami wewnętrznymi Biura i komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji oraz naruszeń ochrony danych osobowych;
 • Tworzy, aktualizuje procedury i dokumentację teleinformatyczną w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w zakresie właściwości Sekcji;
 • Bierze udział w procesach dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w zakresie działalności Biura, w tym wspiera inne komórki organizacyjne Głównego Inspektoratu w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o zamówienie publiczne, których elementem przedmiotu zamówienia są usługi informatyczne lub dostawa sprzętu informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub wyższe profilowane: informatyczne, techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Wyższe profilowane: powyżej 1,5 roku;
Wyższe: Powyżej 3 lat
w obu przypadkach praca związana z zagadnieniami IT bądź na stanowisku związanym z administracją systemami serwerowymi;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.;
 • Znajomość zagadnień technicznych dotycząca różnego rodzaju rozwiązań serwerowych;
 • Umiejętność konfiguracji usług oferowanych przez platformy serwerowe oparte na systemach Microsoft Windows Server;
 • Znajomość usługi katalogowej Active Directory;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiający czytanie dokumentacji projektowej;
 • Kompetencje: orientacja na klienta; komunikatywność, kreatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na rezultaty, rozwiązywanie problemów, sumienność;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii „B”;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Podstawowa znajomość z zakresu administracji systemami wspomagającymi drukowanie;
 • Podstawowa znajomość oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware;
 • Podstawowa znajomość systemów pocztowych IBM Notes, Exchange.
APLIKUJ TERAZ