Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135249

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Sprawdza faktury i rachunki biegłych oraz tłumaczy pod względem formalno-rachunkowym,
 • Sporządza listy i zestawienia na podstawie rachunków i faktur dot. m.in. powołania biegłych sądowych, rzeczoznawców i tłumaczy przysięgłych oraz innych podmiotów,
 • Przygotowuje niezbędną dokumentację dot. zawarcia umów z placówkami medycznymi na przeprowadzenie badań osób zatrzymanych i do wytrzeźwienia,
 • Prowadzi ewidencję dokumentacji w zakresie wypłaconych należności dla biegłych i tłumaczy,
 • Wprowadza do systemu płacowego należności dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych oraz sporządza listy,
 • Sporządza roczne deklaracje PIT biegłym sądowym i tłumaczom przysięgłym z tytułu świadczonych usług,
 • Przygotowuje dokumentacje spraw ostatecznie zakończonych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze rachunkowości,
 • Znajomość ustaw: 1) o rachunkowości - w zakresie przepisów ogólnych; 2) o finansach publicznych - w zakresie przepisów ogólnych; 3) o Policji - w zakresie przepisów ogólnych; 4) Kodeks Postępowania Karnego - w zakresie rozdziałów: - przepisy ogólne; porządek czynności procesowych, terminy; - biegli, tłumacze, specjaliści; 5) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie: - postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu.
 • Umiejętności: stosowania prawa, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność: pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ