Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133604

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Praca w terenie.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Obsługuje i ocenia kierowane do Urzędu Transportu Kolejowego indywidualne zgłoszenia pasażerskie, w tym skargi i zapytania pasażerów pod względem formalnym i merytorycznym w celu weryfikacji zasadności ich wniesienia i dalszego procedowania.
 • Obsługuje infolinię przeznaczoną dla pasażerów transportu kolejowego.
 • Prowadzi lub bierze udział w kontrolach podmiotów świadczących usługi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych.
 • Przygotowuje projekty wystąpień w zakresie systemów gwarantujących bezpieczeństwo osobiste pasażerów oraz ich bagażu, realizacji obowiązków w zakresie informacji pasażerskiej oraz sposobu prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez przewoźników kolejowych.
 • Przygotowuje projekty wystąpień lub propozycje zaleceń dla podmiotów rynku kolejowego w celu zapewnienia niedyskryminującego dostępu do usług kolejowych osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w transporcie kolejowym lub w pracy biurowej
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym (w zakresie praw pasażerów)
 • Znajomość rozporządzenia (UE) 2021/782 Parlamentu Europejskiego i Rady dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
 • Znajomość ustawy Prawo przewozowe
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość zasad funkcjonowania transportu kolejowego
APLIKUJ TERAZ