Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133456

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych.

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę organizacyjną Departamentu oraz biurową sekretariatu Departamentu (w tym łączy rozmowy, przedkłada Dyrektorowi i Zastępcy Dyrektora pisma do dekretacji, przekazuje zadekretowaną korespondencję oraz komunikaty i ustalenia organizacyjne pracownikom Departamentu, prowadzi kalendarz spotkań Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, dba o kompletność materiałów przedkładanych do podpisu Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, a także kompletność i aktualność zakładek w BIP dotyczących właściwości Departamentu, prowadzi obsługę telefoniczną, mailową i faksową).
 • Prowadzi elektroniczną ewidencję obiegu pism wpływających i wychodzących z Departamentu w systemie teleinformatycznym.
 • Prowadzi rejestr skarg, listów, wniosków i petycji oraz sporządza okresowe sprawozdania ze sposobu ich załatwienia, prowadzi zbiór niepublikowanych aktów normatywnych oraz zbiór protokołów z posiedzeń rad i komitetów obsługiwanych przez Departament, sporządza wykazy, zbiorcze informacje i zestawienia tabelaryczne, nadzoruje i monitoruje terminowość realizacji zadań zleconych pracownikom przez Dyrektora oraz prowadzi kontrolę przestrzegania w Departamencie instrukcji kancelaryjnej.
 • Przygotowuje pisma na zlecenie Dyrektora, organizuje spotkania i prowadzi ich obsługę protokolarną.
 • Rejestruje pisemne polecenia służbowe Dyrektora.
 • Koordynuje sprawy pracownicze i administracyjne Departamentu, w tym prowadzi listę obecności i ewidencji wyjść w godzinach służbowych oraz aktualizuje blankiety pism zgodnie z właściwością Departamentu.
 • Koordynuje zadania związane z zamówieniami i zakupami sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby Departamentu, obsługuje sprzęt biurowy i nadzoruje jego właściwą eksploatacją, nadzoruje przechowywanie pieczęci urzędowych.
 • Realizuje pozostałe zadania zlecone przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora oraz wykonuje polecenia w zakresie ustalonym w Regulaminie Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej


 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość procedury legislacyjnej
 • Znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja (pisemna i werbalna), rozwiązywanie problemów w sytuacjach nieprzewidzianych, zorientowanie na klienta.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ