Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133259

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca z klientem zewnętrznym

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety)

Informacje dodatkowe: • budynek klimatyzowany
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Zakres zadań

 • Prowadzi nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie m.in. poprzez weryfikację wniosków wszczynających procedurę naboru, publikację ogłoszeń oraz udział w komisjach rekrutacyjnych w celu zapewnienia spełnienia standardów w zakresie otwartego i konkurencyjnego naboru.
 • Przygotowuje projekty umów dotyczących realizacji szkoleń oraz umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w celu zabezpieczenia interesów pracowników i pracodawcy w aspekcie realizacji polityki szkoleniowej Urzędu.
 • Prowadzi sprawy związane z organizacją służby przygotowawczej w służbie cywilnej w Urzędzie oraz innych szkoleń prowadzonych w Urzędzie w formie e-learningu.
 • Uczestniczy w procesie kwalifikowania pracowników Urzędu na szkolenia, studia, staże, aplikacje, praktyki oraz kandydatów do odbywania staży, wolontariatów i praktyk w ULC, przygotowuje opinie oraz stosowne dokumenty w ww. zakresie, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w ULC.
 • Prowadzi bazę danych i informacji niezbędnych do zarządzania procesem szkoleń, ocen pracowniczych, IPRZ i rekrutacji w Urzędzie oraz przygotowuje raporty i analizy z tego zakresu.
 • Prowadzi sprawy związane z przebiegiem procesu ocen pracowniczych oraz ustalaniem i realizacją IPRZ dla pracowników Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonywania analizy poprawności ich opracowania.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z przebiegiem i realizacją procesu rozwoju zawodowego pracowników Urzędu na podstawie wniosków szkoleniowych oraz współpracuje w tym zakresie z krajowymi oraz międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami szkoleniowymi w celu zapewnienia właściwej i zgodnej z przepisami prawa organizacji i realizacji szkoleń w kraju i za granicą dla pracowników Urzędu.
 • Uczestniczy w procesie realizacji Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu oraz innych Programów związanych z zarządzaniem wiedzą i rozwojem pracowników Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: prawa lub administracji lub psychologii lub socjologii lub zarządzania zasobami ludzkimi lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi lub prawa pracy lub zarządzania kompetencjami lub rekrutacji i selekcji personelu.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej jednego roku w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych w zakresie szkoleń i ocen pracowniczych
 • Znajomość Kodeksu pracy w zakresie kwalifikacji zawodowych pracowników
 • Znajomość zagadnień związanych z technikami rekrutacyjnymi i badaniem kompetencji pracowniczych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excela
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rekrutacji i selekcji personelu
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania szkoleniami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • doświadczenie zawodowe powyżej jednego roku w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych
APLIKUJ TERAZ