Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130326

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;
- oświetlenie naturalne i sztuczne;
- budynek wyposażony w windy;
- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z uwagi na drzwi z
samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Zakres zadań

 • Pełni wiodącą rolę w opracowywaniu podstaw merytorycznych oraz współpracuje przy opracowywaniu, wdrażaniu i modernizacji systemu wspomagającego zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi.
 • Pełni funkcję administratora merytorycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu.
 • Samodzielnie analizuje dane dotyczące obiektów inżynierskich zawarte w bazie systemu, podając je merytorycznej weryfikacji oraz samodzielnie opracowuje w oparciu o te dane raporty niezbędne do zarządzania drogowymi obiektami inżynierskimi.
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia/instruktaże dla pracowników GDDKiA związane z obsługą systemu wspomagającego zarządzenie drogowymi obiektami inżynierskimi i sposobem prowadzenia ewidencji drogowych obiektów inżynierskich.
 • Monitoruje realizację zadań mostowych.
 • Samodzielnie analizuje i przygotowuje opinię do projektów aktów prawnych, wewnętrznych procedur i wytycznych.
 • Samodzielnie opracowuje projekty odpowiedzi na pisma kierowane do wydziału w zakresie utrzymania, ochrony i zarządzania drogowymi obiektami inżynierskimi, w tym skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 • Uczestniczy w grupach roboczych, zespołach zadaniowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub budowy lub utrzymania lub zarządzania obiektami budowlanymi lub praca w administracji publicznej.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.
 • Wiedza z zakresu drogowych obiektów inżynierskich.
 • Znajomość obsługi pakietu Office (Word, Excel).
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Znajomość systemów wspomagających zarządzanie obiektami budowlanymi.
APLIKUJ TERAZ