Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130301

Warunki pracy

Budynek Urzędu Transportu Kolejowego oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Zagrożenie korupcją.


Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych instalacji stałych, w szczególności budowanych, modernizowanych lub odnawianych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Analizuje dokumentację opisującą projekt podsystemów modernizowanych lub odnawianych, z ewentualnym prowadzeniem postępowań wszczętych z urzędu, w celu wydania decyzji nakazującej uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów instalacji stałych, w szczególności budowanych, modernizowanych lub odnawianych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, w szczególności zabudowywanych lub instalowanych w inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje projekty informacji w zakresie stosowania przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących oceny zgodności w kolejnictwie, w szczególności w zakresie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w celu przedstawienia tych informacji podmiotom rynku kolejowego.
 • Bierze udział z Oddziałami Terenowymi w kontrolach inwestycji infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w celu weryfikacji czy spełnione zostały zasadnicze wymagania systemu kolei.
 • Reprezentuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podczas spotkań międzynarodowych (w tym z Agencją Kolejową UE) w zakresie zagadnień dotyczących podsystemów instalacji stałych oraz problematyki rynku wewnętrznego w celu przekazywania stanowiska Polski, również w zakresie mającym wpływ na wydawanie środków Unii Europejskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w transporcie kolejowym lub administracji publicznej
 • Znajomość ram prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie interoperacyjności
 • Znajomość rozdziału 4a ustawy o transporcie kolejowym i aktów wykonawczych w dziedzinie interoperacyjności
 • Komunikatywność
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność obsługi komputera (w szczególności edytora tekstu)
 • Umiejętność redagowania pisemnych informacji kierowanych do interesariuszy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ