Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130276

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • kontroluje projekty aktów administracyjnych wydawanych w ramach sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, w szczególności związanych z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz związanych z wdrażaniem małych reaktorów modułowych SMR
 • sporządza i opiniuje umowy związane z funkcjonowaniem PAA, w tym umowy zawierane w ramach wykonywania zadań nałożonych na Prezesa PAA ustawą - Prawo atomowe, w szczególności związane z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz związane z wdrażaniem małych reaktorów modułowych SMR
 • sporządza opinie prawne w zakresie działań PAA, w szczególności związane z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz związane z wdrażaniem małych reaktorów modułowych SMR
 • uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu projektów procedur wewnętrznych PAA
 • reprezentuje Prezesa PAA przed sądami administracyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość prawa administracyjnego
 • znajomość prawa cywilnego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa pracy
APLIKUJ TERAZ